foto: meisjes voor het schoolbord in een grid van balletjes
Leer voor je leven

Post-hbo-opleiding tot intern begeleider, basis

Post-hbo-opleiding tot intern begeleider

Ontwikkeld vanuit de beroepsstandaard LBIB

ib_shutterstock_645425260_375

Als intern begeleider verbind je alle aspecten van leerlingenzorg met elkaar. Je bent de innovator voor het team op schoolniveau. Leerkrachten kunnen met hun zorgvragen bij jou terecht.

circel_open_avond_2019_235

Ben je leraar en wil je de zorgstructuur voor jouw school opzetten en leraren begeleiden? Dan helpt deze opleiding je hier voortvarende stappen in te zetten.

Voor wie?
Leerkrachten en ib’ers in een taak / functie als ib’er op bouw-, schools- of bovenschoolsniveau.

Jaar 1 - basisjaar

In het eerste jaar krijg je te maken met de verschillende taakgebieden van de ib’er: begeleiden, beheren, coördineren, coachen, en organiseren. Door praktijkgerichte opdrachten, actieve eigen kennisverwerving en uitwisseling werk je aan jouw eigen ontwikkeling. Bovendien leer je, al dan niet in samenwerking met andere deelnemers, actief nieuwe kennis aan reeds verworven kennis te koppelen. De koppelingen tussen theorie en praktijk worden door discussie en dialoog naar boven gehaald. Zo toets je het geleerde direct in de praktijk. Reflectie is dus een belangrijk onderdeel in jouw professionaliseringsproces.

Uitgangspunten en werkvormen

Het leermodel van deze opleiding is gebaseerd op:

• actief leren door volwassenen;
• leren met en van elkaar;
• sterke koppeling tussen theorie en praktijk;
• reflectie op werkconcept;
• werken aan de eigen ontwikkeling met POP en portfolio.

module 1: De IB’er als persoon en functionaris

Duur: 3 dagen

het profiel van de ib’er;
• de positie van de ib’ er binnen de school;
• zorgstructuur;
• landelijk en regionaal onderwijsbeleid: de trends en ontwikkelingen;
• basisvoorwaarden gespreksvoering.

module 2: De IB’er als kenner

Duur: 2 dagen

zicht krijgen op ‘wat werkt in de klas’;
• effectief leerkrachtgedrag pedagogisch en didactisch handelen;
• instructie en klassenmanagement;
• onderwijsdoelen en doorgaande lijn;
• gesprekken met kinderen;
• intervisie, feedback en reflectie.

Training en ontwikkeling (leercoach)

Duur: 1 dag

intervisie;
• persoonlijke ontwikkeling en reflectie;
• begeleidingsvaardigheden.

module 3: De IB’er als advocaat van de kinderen

Duur: 2 dagen

• formuleren van OPP;
• de ondersteuningsbehoefte van leerling en leerkracht;
• teamrollen en teamontwikkeling;
• effectieve leerling- en groepsbesprekingen;
• uitvoeren van een leerlingbespreking.

module 4: De IB’er als werkbegeleider

Duur: 3 dagen

de doorgaande lijn (van kleuter tot vo-leerling) in de zorg;
• persoonlijke leiderschapsstijlen;
• communicatie binnen het team;
• uitvoeren van een begeleidingscyclus.

Training en reflectie (leercoach)

Duur: 1 dag

plaats van onderzoek;
• intervisie;
• het evalueren van de persoonlijke ontwikkeling.

Jaar 2 Topjaar

code c0851

In het tweede jaar staan innoveren, onderzoek en kwaliteitszorg centraal. Daarbij komt het samenwerken (met externen) en netwerken aan de orde. Naast zorgaspecten en competentieverwerving wordt aandacht besteed aan de intern begeleider als onderwijskundig leider en innovator. Je brengt de opbrengsten binnen de vakinhouden in kaart en vanuit sterktezwakteanalyses werk je aan verbeterplannen. In dit jaar voer je een praktijkgericht onderzoek uit. Dit gebeurt in je eigen schoolpraktijk. De leercoach begeleidt de cursist hierbij, zodat kwaliteit gewaarborgd wordt. Het uitwerken en uitvoeren van de verbeterplannen zijn onderdeel van het praktijkonderzoek. Het praktijkonderzoek is een belangrijk onderdeel van het tweede jaar.

Module 5: Samenwerken en netwerken

Duur: 2 dagen

samenwerking tussen basisscholen en externe partners;
• functioneren van het samenwerkingsverband;
• gespreksvoering met ouders;
• ouderbetrokkenheid 3.0;
• de sociale kaart en functioneren in (regionale) netwerken. 

Training en onderzoek (leercoach)

Duur: 1 dag

praktijk en theorie van praktijkgericht onderzoek;
• persoonlijke ontwikkeling;
• begeleiding bij het persoonlijk onderzoek.

module 6: Kwaliteitszorg en innoveren

Duur: 2 dagen

leiding geven aan veranderingsprocessen ten aanzien van leerlingenzorg;
• kennis ontwikkelen met betrekking tot kwaliteitsinstrumenten;
• implementatie en borging van onderwijsveranderingen;
• het team motiveren bij onderwijsverandering;
• vergadertechnieken.

module 7: Vakinhoudelijke verdieping

Duur: 6 dagen

a. sociaal emotionele ontwikkeling/gedrag (2 dagen);
b. taal/lezen (2 dagen);
c. rekenen (2 dagen);

actuele ontwikkelingen binnen vakgebieden;
• methode- en materialenkennis;
• de doorgaande leerlijn;
• het doorlichten van de eigen praktijksituatie.

Presentatiedag (leercoach)

Duur: 1 dag

presentatie van het praktijkonderzoek;
• terugblikken op de eigen leerroute;
• evaluatie van de opleiding.

Vooropleiding
Pabo-diploma of hbo- opleiding pedagogiek.

Diploma
Na afronding ontvang je het officieel erkende intern begeleider-diploma van het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) en word je ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Duur
Deze opleiding duurt 2 jaar.

Studiebelasting
846 uur

Schooljaar 2019-2020:

Data Doetinchem donderdagen van 15.00 tot 21.30 uur
3-10-19;  10-10-19;  31-10-19;  21-11-19;  12-12-19;  9-1-20;  23-1-20;  6-2-20;  19-3-20;  9-4-20;  14-5-20;  11-6-20.

Data Utrecht: woensdagen van 14.00 tot 20.30 uur
25-9-19;  9-10-19;  30-10-19;  13-11-19;  27-11-19;  8-1-20;  22-1-20;  5-2-20;  18-3-20;  8-4-20;  13-5-20;  10-6-20.

 

De genoemde prijs is voor het 1e opleidingsjaar en is inclusief een maaltijd  en exclusief literatuur en materiaalkosten.

De kosten voor het 2e jaar (2019-2020) bedragen: € 3075,-.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De lerarenbeurs bekostigt alleen master en bacherlor opleidingen. Wist je dat er ook andere mogelijkheden zijn waarin het ministerie de mogelijkheid biedt om opleidingen te volgen? Een van de opties is het levenlanglerenkrediet.

Met ingang van studiejaar 2017 – 2018 kan iedereen tot 55 jaar die geen recht meer heeft op studiefinanciering geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen: het Levenlanglerenkrediet. Zij kunnen dan tegen gunstige voorwaarden hun les- of collegegeld lenen als zij een opleiding in het mbo of het hoger onderwijs volgen.

Voor meer informatie ga naar www.rijksoverheid.nl.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wanneer je de basis en topopleiding bij ons volgt dan weet je dat onze opleiding gecertificeerd is en dat ons instituut onder de naam Iselinge lid is van het landelijk netwerk pabo hogescholen. De deelnemers komen in het landelijk register.

Voor meer info ga naar www.registeropleidingen.nl

Gecertificeerd bij Registerleraar.nl onder activiteitsnummer: VyxMYLh7br 

Deel deze pagina op Google Plus Deel deze pagina op LinkedIn