foto: meisjes voor het schoolbord in een grid van balletjes
Leer voor je leven

Persoonlijke videocoaching met SVIB

Persoonlijke videocoaching met SVIB

Coaching middels School Video Interactie Begeleiding

svib_special_2_375

Vooraf
Het onderwijs valt of staat met de leerkracht voor de klas. Hierbij opgemerkt, dat er in toenemende mate hogere eisen worden gesteld aan het verzorgen van goed onderwijs. Dit is niet altijd eenvoudig en leerkrachten vragen daarbij nog al eens ondersteuning die past bij hun behoefte in de concrete klassensituatie. Een heel krachtig middel bij deze ondersteuning is videobegeleiding. Bij deze begeleiding gaat het nadrukkelijk om de leerkracht in de groep. 

Uitgangspunten
Er worden gedurende een vooraf afgesproken moment en gericht op een specifieke situatie korte opnames gemaakt in de klas. Na een analyse van deze beelden (door de SVIB begeleider) wordt gericht gekeken naar de patronen in het gedrag van de leerkracht en het effect daarvan op de klas of één of meerdere leerlingen. Het uitgangspunt bij de begeleiding is, dat veel van ons handelen onbewust gebeurt. De vraag daarbij is steeds: wat heb je als leerkracht nodig om  de ongewenste situatie te verbeteren?  Enerzijds vraagt dit om een kwetsbare opstelling van de leerkracht (immers, een camera in de klas is best spannend), anderzijds levert de bewustmaking een enorme winst op in het dagelijks handelen. Binnen SVIB gaat het niet om oordelen wat fout gaat. Er wordt nadrukkelijk uitgegaan van kracht. Er wordt vanuit de hulpvraag gekeken naar wat goed gaat (soms onbewust) en hoe deze vaardigheden zo in te zetten dat het aansluit bij de behoeftes en mogelijkheden van de leerkracht en de leerlingen. De ervaringen met een SVIB begeleiding zijn veelal zeer positief. Leerkrachten zijn zich bewuster geworden van hun eigen handelen en leggen in toenemende mate het accent op wat al goed gaat.

Hoe werkt het?
De start van een SVIB begeleiding betreft een intakegesprek. De rol van de begeleider hierbij is het gezamenlijk afstemmen van de hulpvraag. Deze heeft veelal betrekking op een van de drie domeinen: interactie, klassenmanagement of instructie. Vanuit de hulpvraag worden (gemiddeld) 3 opnamen en nagesprekken ingepland. De klassenopnamen worden geanalyseerd en nabesproken. Na iedere nabespreking worden werkpunten voor een volgende opname afgesproken. Aan het eind van het traject wordt teruggekeken hoe de leerkracht in het dagelijks handelen zijn/haar hulpvraag heeft gerealiseerd. De opnamen blijven in het bezit van de leerkracht.

Kosten
Een begeleidingstraject op maat kost € 1.500,00 (Uitgaande van een intake, 3 klassenopnamen, 3 x analyse en 3 begeleidingsmomenten)

Begeleiding
Gecertificeerd SVIB-ers

 

Meer weten?

Neem direct contact op.

foto: Niek Zewald

Niek Zewald

Opleider SVIB

School Video Interactie Begeleiding  (S-VIB)

“Wij zijn onszelf genoeg” zei enige tijd geleden Luc Stevens tijdens een conferentie over kwaliteit in het onderwijs.  Hij doelde daarbij op het gegeven, dat leerkrachten over het algemeen prima in staat zijn om zelf de kwaliteit van het eigen functioneren te beoordelen. Deze zienswijze, het uitgaan van kracht,  sluit uitstekend aan bij de wijze waarop leerkrachten naar zichzelf (leren) kijken bij de methodiek van SVIB. De camera en de juiste attitude van de begeleider, realiseren dat de leerkracht vanuit eigen kracht aspecten van handelingsverlegenheid ombuigt naar handelingsbekwaam. SVIB gaat over bewustwording van het eigen handelen en wordt (ondanks dat het in het begin soms spannend is) ervaren als buitengewoon effectief en leerzaam in dagelijks handelen voor de klas. 

drs. N.A.H. (Niek) Zewald 
Directeur bij SONedutraining
Opleider S-VIB.

Deel deze pagina op Google Plus Deel deze pagina op LinkedIn